PRAVILA NAGRADNE IGRE “SVAKI DAN JE ROĐENDAN”

Član 1: ORGANIZATOR

Nagradnu igru pod nazivom „SVAKI DAN JE ROĐENDAN“ organizuje: Privredno društvo „Soko Štark d.o.o. Beograd“, ul. Bulevar Peka Dapčevića 29, 11 000Beograd-Voždovac, koje zastupa direktor Matjaž Vodopivec , SR 100002799 u daljem tekstu: Organizator.

Priređivač Nagradne igre za teritorij Federacije BiH je ALTERMEDIA d.o.o Sarajevo, sa sjedištem na adresi Hasana Brkića 2 Sarajevo, ID 4200579980005 , koje zastupa direktor Samira Muratović, u daljem tekstu Priređivač

Član 2: TRAJANJE, SVRHA I MESTO SPROVOĐENJA PROGRAMA

Nagradna igra se sprovodi u svrhu promocije Organizatora. Nagradna igra traje od 01.10.2017 godine do 30.10.2017 godine, a odnosi se na cijelo područje Federacije BIH.

Član 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Pravila nagradne igre i ostale bliže informacije vezane za sprovođenje nagradne igre biće objavljene www.smoki45.com na web stranici Organizatora i dnevnim novinama.

Član 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada sastoji se od:ukupno 30 mobilnih telefona iPhone 7

Ukupna vrijednost nagradnog fonda 47.802,60 KM sa PDV-om ili po pojedinačnoj vrijednosti 1.593,42 KM sa PDV-om.

Nagrade nije moguće zameniti za novac, drugu robu ili uslugu.

Član 5: PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri imaju svi državljani BIH sa prebivalištem u Federaciji BIH, osim zaposlenih kod Organizatora kao i bližih članova porodice (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća).

Član 6: PRAVILA PROGRAMA – NAČIN UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI I SLANJE KODOVA

Za učestvovanje u nagradnoj igri potrebno je kupiti bilo koji Smoki Proizvod obilježen promotivnom trakom i poslati Kod sa unutrašnje strane ambalaže na jedan od dva načina:

  1. putem SMS poruke na broj 091 210 726 ili
  2. putem web sajta www.smoki45.com (u daljem tekstu: WEB) gdje će učesnik radi učestvovanja u nagradnoj igri registrovati svoj Pretplatnički broj (broj mobilnog telefona)

U nagradnoj igri pravo učešća imaju svi stanovnici Bosne i Hercegovine, sa prebivalištem u Fedraciji BiH koji su korisnici usluga telefonskih operatera registrovanih u BiH i to: Telekoma Srpske a.d. Banja Luka, BH Telecom d.d. Sarajevo, HT d.d. Mostar.

Cijena SMS-a od 0,23 KM + PDV je usklađena sa odredbama Člana 3. Pravilnika o upotrebi brojeva za slanje kratkih poruka dodane vrijednosti («Službeni glasnik BiH» br. 43/07), koji je objavila Regulatorna agencija za komunikacije BiH, a na osnovu Zakona o komunikacijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 31/03).

Učesnici su slobodni da izaberu način na koji će poslati Kod, uz ograničenje da isti Kod može da učestvuje u izvlačenju nagrada samo jednom, bez obzira da li je poslat putem SMS-a ili putem WEB-a. Na primjer: Ako je isti Kod poslat prvo putem SMS poruke, a nakon toga putem WEB-a u izvlačenju učestvuje Kod koji je poslat putem SMS-a.

Pod ispravnim Kodom podrazumijeva se isključivo jedinstveni alfanumerički kod odštampan unutar ambalaže Smoki Proizvoda koji učestvuju u Nagradnoj igri. SMS poruke koje sadrže bilo šta drugo osim ispravnog Koda ili ukoliko je Kod pogrešno unijet neće se uzeti u obzir odnosno smatrati ispravnim i neće učestvovati u izvlačenju. Ukoliko poslata SMS poruka sadrži ispravan Kod, isti će učestvovati u izvlačenju ukoliko već nije iskorišten.

SLANJE KODOVA PUTEM SMS-a i WEB-a

Učesnik koji je poslao Kod putem SMS-a dobiće na Pretplatnički broj sa kojeg je poslat predmetni Kod SMS poruku sa obavještenjem da je Kod primljen, da li je ispravan, da li učestvuje u daljem izvlačenju i dali je Kod već iskorišten. Učesnik koji je poslao Kod preko WEB-a će na sajtu dobiti obavještenje da je Kod primljen, da li je ispravan, da li učestvuje u daljem izvlačenju i da li je Kod već iskorišćen.

Da bi Kod bio uspješno poslat putem WEB-a potrebno je da se učesnik registruje putem WEB-a u označenom polju Pretplatnički broj koji služi za njegovu idenitikaciju.

Učesnici su sami odgovorni da osiguraju da Pretplatnički broj mobilne telefonije koji registruju putem WEB-a u svrhe slanja Kodova ili koriste da bi poslali Kodove putem SMS-a bude ispravan i u njihovom vlasništvu (dalje: Pretplatnički broj), te Organizator/Priređivač ne snose nikakvu odgovornost u slučaju da je došlo do greške tokom registrovanja ili drugog problema u vezi sa Pretplatničkim brojem uslijed čega nagrada ne može biti dodjeljena, uručena ili slično.

NAČINI IZVLAČENJA NAGRADA, OBAVJEŠTENJE O DOBITKU I PREUZIMANJE NAGRADA

Izvlačenje nagrada se vrši po principu „svaki dan jedna nagrada“, prvo izvlačenje je 02.10.2017 godine u 12:00 h, a zadnje 31.10.2017 godine u 12:00 h. Svi ispravni Kodovi poslati putem SMS poruke ili putem WEB-a u periodu do 00:00 do 23:50 prethodnog dana, učestvuju u izvlačenju dnevne nagrade koje će se održati narednog dana.

Dobitnici nagrada se određuju slučajnim odabirom iz baze pristiglih ispravnih Kodova prethodnog dana, korišćenjem odgovarajućeg softvera koji obezbedjuje da je odabir Kodova slučajan i kojim se onemogućavaju zloupotrebe u izvlačenju nagrada.

Izvlačenje nagrada se vrši svaki dan u 12:00 h

Odmah po izvlačenju dobitnik će putem SMS poruke biti obavješten o dobitku, te je dužan da nagradu preuzme u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Ukoliko ne prezume nagradu u roku od 8 dana, dobitnik će se pismenim putem pozvati da preuzme nagradu u daljem roku od 8 dana. Ukoliko dobitnik ni u naknadno ostavljenom roku ne preuzme nagradu gubi pravo na istu i prestaju sve dalje obaveze Organizatora i priređivača prema njemu.

Nadzor nad izvlačenjem nagrada će vršiti Komisija sastavljena od 3 člana i ista je dužna da vodi zapisnik o izvučenim nagradama koji obavezno sadrži sljedeće podatke: mjesto i vrijeme izvlačenja nagrada, ime i prezime dobitnika, adresa stanovanja, izvučeni Kod, način na koji je stigao Kod, naziv i vrijednost nagrade, eventualne greške i nepravilnosti.

NAGRADE

Nagrade su 30 x iPhone 7

Svaki dan se izvlači jedna nagrada – mobilni telefon iPhone 7 u trajanju od 30 dana uzastopno.

Učesnik/potrošač može učestvovati i osvojiti više nagrada u ovoj nagradnoj igri pod uvjetom da pošalje više Kodova.

Član 7: UČESNICI U PROGRAMU

Učesnici nagradne igre ne mogu da zahtevaju nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su definisane u ovim Pravilima od strane Organizatora. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri, učesnici prihvataju sva ova pravila.

Član 8: GREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Neispravne prijave ili poslani kodovi su nevažeći i ne daju pravo na nagradu.

U slučaju izvačenja ovakvih dobitnika, Komisija će konstatovati grešku odnosno neregularnost te pristupiti izvlačenju narednog dobitnika.

Član 9: ŽALBE I REKLAMACIJE

Sve žalbe i reklamacije rešava organizator nagradne igre. U slučaju osnovanih žalbi organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike.

Član 10: DOBITNICI I PUBLICITET

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri, učesnici su saglasni da se, njihovo ime, adresa i slika mogu objaviti i koristiti bez naknade, od strane Organizatora, u štampanom, zvučnom, foto ili video materijalu.

Član 11: MALOLETNI UČESNICI

Maloletna lica imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Ukoliko je učesnik maloletna osoba, nagrada će se uručiti osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa dužna da se stara o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Član 12: POREZI

Učesnik, dobitnik nagrade, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa nagradama.

Član 13: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i učesnika nagradne igre nadležan je sud u sjedištu priređivača nagradne igre.

Član 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može da se prekine samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči, otkloni ili izbegne. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obavešteni putem sredstava javnog informisanja ili putem web stranice Organizatora: www.smoki45.com.

Član 15: ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ove nagradne igre, a koja se na taj način nanese bilo učesnicima nagradne igre, bilo trećim licima.

Član 16: MOGUĆNOST IZMENE PRAVILA NAGRADNE IGRE

Organizator zadržava pravo da menja pravila nagradne igre, iz tehničkih, poslovnih ili razloga vezanih za javnost. Organizator će obavestiti učesnike o bilo kojim promenama ili ažuriranju putem web www.smoki45.comstranice i dnevnih novina.


Organizator
Altermedia d.o.o. Sarajevo

Samira Muratović


<

PRAVILA NAGRADNE IGRE „SVAKI DAN JE ROĐENDAN“

Član 1: ORGANIZATOR

Nagradnu igru pod nazivom „SVAKI DAN JE ROĐENDAN“ organizuje: Privredno društvo „Soko Štark d.o.o. Beograd“, ul. Bulevar Peka Dapčevića 29, 11 000Beograd-Voždovac, koje zastupa direktor Matjaž Vodopivec , SR 100002799 u daljem tekstu: Organizator.

Priređivač Nagradne igre za teritorij Republike Srpske je Sony & computers d.o.o. Bijeljina, Filipa Visnjica 67, PDV broj: 400412730006 :

Član 2: TRAJANJE, SVRHA I MESTO SPROVOĐENJA PROGRAMA

Nagradna igra se sprovodi u svrhu promocije Organizatora. Nagradna igra traje od 01.10.2017 godine do 30.10.2017 godine, a odnosi se na cijelo područje Republike Srpske.

Član 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Pravila nagradne igre i ostale bliže informacije vezane za sprovođenje nagradne igre biće objavljene na web stranici Organizatora www.smoki45.com i dnevnim novinama Glas Srpske, a u skladu sa članom 99.stav 4.Zakona o igrama na sreću (Službeni Glasnik RS, broj 111/12.)

Član 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada sastoji se od:ukupno 30 mobilnih telefona iPhone 7

Ukupna vrijednost nagradnog fonda 47.802,60 KM sa PDV-om ili po pojedinačnoj vrijednosti 1.593,42 KM sa PDV-om.

Nagrade nije moguće zameniti za novac, drugu robu ili uslugu.

Član 5: Pravo UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri imaju svi državljani BIH sa prebivalištem u Republici Srpskoj, osim zaposlenih kod Organizatora kao i bližih članova porodice (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća).

Član 6: PRAVILA PROGRAMA – NAČIN UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI I SLANJE KODOVA

Za učestvovanje u nagradnoj igri potrebno je kupiti bilo koji Smoki Proizvod obilježen promotivnom trakom i poslati Kod sa unutrašnje strane ambalaže na jedan od dva načina:

(1) putem SMS poruke na broj 091 210 726

U nagradnoj igri pravo učešća imaju svi stanovnici Bosne i Hercegovine, sa prebivalištem u Republici Srpskoj koji su korisnici usluga telefonskih operatera registrovanih u BiH i to: Telekoma Srpske a.d. Banja Luka, BH Telecom d.d. Sarajevo, HT d.d. Mostar.

Cijena SMS-a od 0,23 KM + PDV je usklađena sa odredbama Člana 3. Pravilnika o upotrebi brojeva za slanje kratkih poruka dodane vrijednosti («Službeni glasnik BiH» br. 43/07), koji je objavila Regulatorna agencija za komunikacije BiH, a na osnovu Zakona o komunikacijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 31/03). Prilikom slanja Kod-a imamo ograničenje da isti Kod može da učestvuje u izvlačenju nagrada samo jednom. Pod ispravnim Kodom podrazumijeva se isključivo jedinstveni alfanumerički kod odštampan unutar ambalaže Smoki Proizvoda koji učestvuju u Nagradnoj igri. SMS poruke koje sadrže bilo šta drugo osim ispravnog Koda ili ukoliko je Kod pogrešno unijet neće se uzeti u obzir odnosno smatrati ispravnim i neće učestvovati u izvlačenju. Ukoliko poslata SMS poruka sadrži ispravan Kod, isti će učestvovati u izvlačenju ukoliko već nije iskorišten.

SLANJE KODOVA PUTEM SMS-a

Učesnik koji je poslao Kod putem SMS-a dobiće na Pretplatnički broj sa kojeg je poslat predmetni Kod  SMS poruku sa obavještenjem da je Kod primljen, da li je ispravan, da li učestvuje u daljem izvlačenju i da li je Kod već iskorišten.

Učesnici su sami odgovorni da osiguraju da Pretplatnički broj mobilne telefonije koji koriste da bi poslali Kodove putem SMS-a bude ispravan i u njihovom vlasništvu (dalje: Pretplatnički broj), te Organizator/Priređivač ne snose nikakvu odgovornost u slučaju da je došlo do greške tokom registrovanja ili drugog problema u vezi sa Pretplatničkim brojem uslijed čega nagrada ne može biti dodjeljena, uručena ili slično. 

NAČINI IZVLAČENJA NAGRADA, OBAVJEŠTENJE O DOBITKU I PREUZIMANJE NAGRADA

Izvlačenje nagrada se vrši po principu „svaki dan jedna nagrada“, prvo izvlačenje je 02.10.2017 godine u 12:00 h, a zadnje 31.10.2017 godine u 12:00 h. Svi ispravni Kodovi poslati putem SMS poruke u periodu do 00:00 do 23:50 prethodnog dana, učestvuju u izvlačenju dnevne nagrade koje će se održati narednog dana. Kodovi se mogu slati do 23:50 h zadnjeg dana nagradne igre tj. 30.10.2017.

Dobitnici nagrada se određuju slučajnim odabirom iz baze pristiglih ispravnih Kodova prethodnog dana, korišćenjem odgovarajućeg softvera koji obezbedjuje da je odabir Kodova slučajan i kojim se onemogućavaju zloupotrebe u izvlačenju nagrada.

Izvlačenje nagrada se vrši svaki dan u 12:00 h

Odmah po izvlačenju dobitnik će putem SMS poruke biti obavješten o dobitku, te je dužan da nagradu preuzme u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Ukoliko ne prezume nagradu u roku od 8 dana, dobitnik će se pismenim putem pozvati da preuzme nagradu u daljem roku od 8 dana. Ukoliko dobitnik ni u naknadno ostavljenom roku ne preuzme nagradu gubi pravo na istu i prestaju sve dalje obaveze Organizatora i priređivača prema njemu.

Nadzor nad izvlačenjem nagrada će vršiti Komisija sastavljena od 3 člana i ista je dužna da vodi zapisnik o izvučenim nagradama koji obavezno sadrži sljedeće podatke: mjesto i vrijeme izvlačenja nagrada, ime i prezime dobitnika, adresa stanovanja, izvučeni Kod, način na koji je stigao Kod, naziv i vrijednost nagrade, eventualne greške i nepravilnosti.

NAGRADE

Nagrade su 30 x iPhone 7

Svaki dan se izvlači jedna nagrada – mobilni telefon iPhone 7 u trajanju od 30 dana uzastopno.

Učesnik/potrošač može učestvovati i osvojiti više nagrada u ovoj nagradnoj igri pod uvjetom da pošalje više Kodova.

Član 7: UČESNICI U PROGRAMU

Učesnici nagradne igre ne mogu da zahtevaju nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su definisane u ovim Pravilima od strane Organizatora. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri, učesnici prihvataju sva ova pravila.

Član 8: GREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Neispravne prijave ili poslani kodovi su nevažeći i ne daju pravo na nagradu.

U slučaju izvačenja ovakvih dobitnika, Komisija će konstatovati grešku odnosno neregularnost te pristupiti izvlačenju narednog dobitnika.

Član 9: ŽALBE I REKLAMACIJE

Sve žalbe i reklamacije rešava organizator nagradne igre. U slučaju osnovanih žalbi organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike.

Član 10: DOBITNICI I PUBLICITET

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri, učesnici su saglasni da se, njihovo ime, adresa i slika mogu objaviti i koristiti bez naknade, od strane Organizatora, u štampanom, zvučnom, foto ili video materijalu.

Član 11: MALOLETNI UČESNICI

Maloletna lica imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Ukoliko je učesnik maloletna osoba, nagrada će se uručiti osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa dužna da se stara o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Član 12: POREZI

Porezi će biti regulisani a u skladu sa članom 106., 107., 108. I 109. Zakona o igrama na sreću (Službeni Glasnik RS, broj 111/12.)

Član 13: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i učesnika nagradne igre nadležan je sud u sjedištu priređivača nagradne igre.

Član 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može da se prekine samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči, otkloni ili izbegne. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obavešteni putem sredstava javnog informisanja ili putem web stranice Organizatora: www.smoki45.com

Član 15: ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ove nagradne igre, a koja se na taj način nanese bilo učesnicima nagradne igre, bilo trećim licima.

Član 16: MOGUĆNOST IZMENE PRAVILA NAGRADNE IGRE

Organizator zadržava pravo da menja pravila nagradne igre, iz tehničkih, poslovnih ili razloga vezanih za javnost. Organizator će obavestiti učesnike o bilo kojim promenama ili ažuriranju putem web stranice www.smoki45.com i dnevnih novina.


Priređivač
Sony & computers d.o.o.